Protokoll från möte 5 sept 2013

Möte med Femsjö Färgaryds Fiber Ekonomisk Förening 2013-09-05, Kl.19:00 i Femsjö Skola

Deltagare: Mikael N, Vincent P, Björn O, Åke N, Lennart L, Pär A, Marcus A, Krister W, Ingmar W, Ulrik B och Johnny A.

 

§1 Mötets öppnande

§2 Godkännande av dagordning.

Godkändes

§3 Val av mötesordförande.

Mikael N valdes

§4 Val av mötessekreterare.

Ulrik B valdes

§5 Val av två justeringsmän.

Krister och Ingmar W valdes

§6 Uppläsning av föregående mötesprotokoll.

Mikael läste upp föregående protokoll och det godkändes.

§7 Ekonomi.

Saldo per 31/8 2013 17.285 kr

Årsredovisning för 2012 års verksamhet redovisades. Den är reviderad och godkändes av styrelsen.

§8 Samförläggning med Eon.

Samförläggning av slang med Eon i Femsjö är klart och kostnader fakturerade till de berörda.

Hallaböke och Ulvhult är också klara, återstår delar av Bohult. Slang och övrigt material är numera inköpt som bör täcka vårt behov.

För Hallaböke har vi försökt få stöd av kommun, Region Halland och Länsstyrelsen. En kostnadskalkyl skickades in för både Femsjö och Hallaböke till Region Halland, vi väntar på svar. Till kommunen kan vi skriva en förfrågan till KSAU.

Lennart L har lyckats mycket bra med uppslutningen av fastigheterna i området.

Anmälan till Länsstyrelsen och Transportstyrelsen ska göras, ansvarig Mikael N.

Markavtal med markägarna ska skapas. Ansvarig är Ove tillsammans med områdesansvariga.

§9 Förstudien – Kartor.

Wincent arbetar med förläggningsarbetet och Marcus arbetat med att lägga in dessa i Ralas webapplikation.

Vi behöver kontrollera så betalade fastigheter överensstämmer med vår medlemslista. Ulrik B och Johnny A går igenom listan och korrigerar.

Ulrik skickar ut en uppdaterad medlemslista

 

Uppgift till samtliga områdesansvariga:

 • Uppdatera webapplikationen med Namn och fastighetsbeteckning.
 • http://byggafiber.se/dashboard
 • Inloggningsuppgifter skickas ut separat.
 • Jämför medlemslistan med husen i ert område. Notera eventuella avvikelser
 • Ska vara klart till 23 september. Rapportera när ni är klara till Marcus

§10 Bidragsansökningar.

Den ansökning vi skickat in gäller bara 2013 ut, därefter är det en ny bidragsperiod. Därmed behöver vi skicka in nya ansökningar. Målet är att ha en komplett ansökan inne så fort det kommer in nya pengar.

Vincent har även tittat på en möjlighet att kunna dela upp området i tre delar för att komma runt kravet på offentlig upphandling (bidrag <200 k€).

§11 Övriga frågor.

Vi ska gå ut med informationsmail, Ulrik skapar ett förslag. Idéer:

 • Vad är på gång
 • Samförläggning
 • Statistik på medlemmar
 • Räknar med stormöte i senhöst
 • Bilder från grävningen i Bohult (Lennart kan ta kort)
 • Länk med problem bredbandkunder som bytt från ADSL (länk)
 • Länk till hemsidan, påpeka att de får löpande info där.

 

Vi planerar att kalla till ett stormöte när vi har prickat in hus, bedömt kostnader mm

Eventuellt locka ut Hallandsposten till  Bohult för att göra reklam för oss.

Johnny påpekade att våra stadgar behöver ändras för att bli momsregistrerade. Vi behöver formulera om ändamål och insatser/avgifter. Johnny har jämfört med Göteryd Delary fiber och även kontaktat LRF konsult. Johnny delade ut material och vill få in synpunkter på denna till nästa möte. Därefter kan vi gå in med ansökan om stadgeändring till bolagsverket och ansökan om att bli momsregistrerade.

§12 Nästa möte.

Torsdag 26 september kl 18:30 i Femsjö skola.

 

§13 Mötet avslutas.

 

Ulrik Bertilsson

Sekreterare

 

 

Justeras:

 

——————————————–              ——————————————–

Krister Wahlström                                                  Ingmar Wahlström

 

Kommentarer inaktiverade.