Protokoll från möte 26 sept 2013

Möte med Femsjö Färgaryds Fiber Ekonomisk Förening 2013-09-26, Kl.18:30 i Femsjö Skola

Deltagare: Mikael N, Vincent P,  Åke N, Lennart L, Marcus A, Krister W, Ingmar W, Ulrik B och Johnny A.

 

§1 Mötets öppnande

 

§2 Godkännande av dagordning.

Godkändes

 

§3 Val av mötesordförande.

Mikael N valdes

 

§4 Val av mötessekreterare.

Ulrik B valdes

 

§5 Val av två justeringsmän.

Krister och Ingmar W valdes

 

§6 Uppläsning av föregående mötesprotokoll.

Mikael läste upp föregående protokoll och det godkändes.

 

§7 Behov av stagdeändring.

Våra stadgar behöver ändras för att vi ska kunna bli momsregistrerade. Vi behöver formulera om ändamål och insatser/avgifter. Det krävs två på varandra möten för att ändra stadgarna. Förslaget ska presenteras och godkännas på dessa möten.

 

Beslut: Vi har för avsikt att ta med detta på dagordningen för de två kommande mötena. Därefter kan förändringen skickas in.

 

Vi (föreningen ) kan därmed lyfta momsen på all upphandling av entreprenad. Eftersom medlemsavgiften (kostnaden för intressenternas anslutning) inte är momspliktig så kommer vi runt momsen. Inkomster till föreningen i form av tjänster i framtiden kommer däremot att behöva inkludera moms.

 

§8 Samförläggning med Eon.

Eon är nu klara i vårt område och samförläggningen därmed avslutad.  Det finns lite slang kvar som Lennart förvarar tills vidare.

 

Det ska skapas markavtal för de personer som är berörda av samförläggningen. Mikael tar kontakt med Eon för att få in namnen på de berörda.

 

Vi behöver fakturera ut kostnader till de berörda markägarna för slangen. Det hanteras som ett förskott på anslutningsavgiften.  Betalningen behöver vara inne före 3 nov för att kunna betala fakturorna från Rala.

Beslut: Separat avstämningsmöte måndag 30/9 kl 18:30 hos Lennart. Deltagare: Mikael, Johnny och Lennart.

 

 

§9 Förstudien och kartor

Arbetsuppgiften från förra mötet är inte helt klar. Pär A, Ingvar P och Ingmar W har en del kvar.

För de intressenter som inte bor på fastigheten behöver vi även lägga till hemadress (dvs fakturaadress). För att få med detta så lägger vi till den informationen under ”Notering” i webapplikationen. Då får vi med både fastighetsbeteckning, fastighetsadress som vi skall dra fiber till, och under notering får vi fakturaadress. Varje kontaktperson uppdaterar sitt område.

 

Behov att korrigera i vårt intresseregister.

Beslut: Johnny gör klart ett underlag med frågor/oklarheter och skickar ut dessa till kontaktpersonerna för kontroll. Var och en tar sitt områdes frågor och mailar över behov av förändringar av registret till Ulrik som gör justeringarna i Excelarket. Eventuella kvarstående frågetecken får rätas ut på nästa möte.

 

Beslut: Lägg till områdesansvarig i Excel arket för att enklare kunna sortera och filtrera. Titta på områdesindelningen. Ulrik lägger till detta i registret.

 

Mål att få klart en första version av schaktritningar sattes till slutet av oktober.

 

 

§10 Bidragsansökan för grävkostnaden i samband med samförläggning med Eon.

Kostnad för slang debiteras till de berörda markägarna men grävkostnaden ska betalas till Eon någon gång under våren 2014.  En separat ansökan är inskickad till Region Halland om stöd för detta men vi har inte fått svar än. Johnny har kontaktat Jeanette Larsson på Region Halland men de hävdar att de inte fått in slutredovisning  på andra projekt och därmed inte kan ge besked om pengar finns. Det är alltså 2013 års pengar som söks. Mikael kompletterar ansökan med en mer detaljerad specifikation för kostnaderna.

 

Vi ska även kontakta kommunen för att ansöka om ett lån för ovan pengar om inte vi får stöd från Region Halland.

 

 

§11 Övriga frågor

 

  • Ekonomi

Saldo per idag 10.605 kr

Skuld Rala c:a 24.000 med förfallodatum oktober och november.

 

  • Stormöte

Diskussion om vi ska bjuda in till ett stormöte eller om vi kan klara oss med information via mail/postutskick. Tills vidare avvaktar vi stormötet och använder mail/post. Ulrik tar fram ett förslag på formulering och skickar ut till resterande för kommentarer och korrigeringar.

 

  • Långaryds fiberförening

De arbetar med att skapa ett förfrågningsunderlag för totalentreprenad (grävning till fiberinstallation). Mikael har fått del av materialet och ska kommentera. Det är säkert ett material vi kan dra nytta av i framtiden.

 

  • Förslag att vi skapar en instruktion hur man gräver ned slang på sin egen tomt. Denna kan vi lägga ut på vår hemsida. Mikael frågar fackfolk vilka regler som gäller. Grävdjup, böjradie mm. Titta gärna vad finns att tillgå på andra fiberföreningars hemsidor. Frågan tas upp på nytt vid nästa möte.

 

 

§12 Nästa möte.

Tisdag 22 oktober kl 18:30 i Femsjö skola. Ulrik tar med kaffe och fikabröd.

 

§13 Mötet avslutades.

 

Kommentarer inaktiverade.