Protokoll från möte 2016-12-07

Möte med Femsjö Färgaryds Fiber Ekonomisk Förening 2016-03-15, kl.18:30 i Femsjö Skola

Deltagare: Mikael Nykvist, Bo Samuelsson, Åke Nilsson, Björn Oscarsson, Krister Wahlström, Johnny Andersson, Ulrik Bertilsson, Marcus Andersson, Lennart Larsson, Ingvar Persson och Vincent Persson.

§1 Mötets öppnande

§2 Godkännande av dagordning.

§3 Val av mötesordförande.

Mikael Nykvist valdes

§4 Val av mötessekreterare.

Ulrik Bertilsson valdes

§5 Val av två justeringsmän.

Krister Wahlström och Lennart Larsson valdes

§6 Uppläsning av förra mötesprotokollet.

Protokollet godkändes

§7 Ekonomi

Idag har vi 36.736 kr på kontot. Det finns några andelsägare som inte fått tillbaka sina pengar efter samförläggningen (14.406 kr).

§8 IP-Only / Bynet

Information och utlovade aktiviteter från IP-Only/Bynet har i stora delar dessvärre uteblivit. Vi har dock fått en uppdaterad lista över de som beställt fiber och har även fått uppgift om att upphandling av grävning påbörjats. Enligt uppgift har vi för närvarande 47% anslutningsgrad. Föreningen är oroliga för att inte IP-Onlys utskick når samtliga fastigheter. Vi misstänker även att det finns fastigheter som gjort intresseanmälan till IP-Only istället för en beställning. Dessa måste fångas upp i deras system.

Samförläggning med Eon ses positivt från alla parter. Föreningen har förmedlat kontakter till IP-Only/Bynet men även här saknas deras initiativ.

Förening skulle även vilja få en lista över samtliga fastigheter inom området i IP-Onlys register. Arbetet med markavtal borde startas upp där IP-Only/Bynet går igenom kartor och tillvägagång.

Mikael kontaktar IP-Only/Bynet i ovanstående frågor.

§9 Övriga frågor

Mikael fått kvittens från Länsstyrelsen att IP-Only tagit över ansökan. Även ett antal frågor från PTS är besvarade.

IP-Onlys skyltar föreslogs sättas upp vid byarnas skyltar istället för i trädgårdarna.

Områdesansvariga ombedes att gå igenom listan över beställda fastigheter och försöka fånga upp eventuella fastigheter som vi misstänker saknas.

§10 Nästa möte.

Mikael kallar.

§11 Mötet avslutas.

Kommentarer inaktiverade.