Årsmöte

Femsjö Färgaryds Fiberförening Årsmöte, 2019-06-11

1. Mötets öppnande

2. Val av ordförande vid föreningsstämman och anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare

Mikael Nykvist valdes till ordförande

Ulrik Bertilsson valdes till sekreterare för mötet

3. Godkännande av röstlängden

Godkändes

4. Val av en eller två justeringsmän

Till justeringsmän valdes Björn Oscarsson och Åke Nilsson

5. Frågan om föreningsstämman blivit utlyst i behörig ordning

Godkändes

6. Fastställande av dagordning

Godkändes

7. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen

Styrelsen för Femsjö Färgaryd Fiber Ek. förening, 769625-2381 får härmed avge årsredovisning för 2018.

8. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkningen samt om hur vinsten eller förlusten enligt den fastställda balansräkningen ska disponeras.

Resultat och balansräkning presenterades och godkändes. Utgående balansräkning slutade på 22.892 kr.

9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna

Ansvarsfrihet för styrelsen beviljades

10. Frågan om arvode till styrelseledamöterna och revisorerna

Ingen ersättning utgår.

11. Medlemsavgift för kommande verksamhetsår

Ingen medlemsavgift kommer att nyttjas.

12. Beslut om antalet styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter som skall väljas

Mötet beslutade att behålla nuvarande antal.

13. Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter

Omval av styrelsen (Mikael Nykvist ordförande, Johnny Andersson, Lennart Larsson samt Ingmar Wahlström.

Omval av suppleanter (Ulrik Bertilsson, Marcus Andersson, Åke Nilsson samt Krister Wahlström.)

14. Val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter

Omval av revisor (Bjarne Larsen)

15. Val av valberedning

Mötet beslutade att använda Styrelsen som valberedning

16. Övriga ärenden som skall tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar.

När site tas med livsmedel i små mängder tar det cirka 10 till 15 minuter att bli helt upprätt. En erektion varar dock ungefär en timme.